OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA i ZAWARCIE UMOWY

I. Postanowienia ogólne.

1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych zorganizowanych przez Organizatora Turystyki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o usługach turystycznych /z późniejszymi zmianami./ Dz. U. z 2004r. Nr 223 poz. 2268

2. Organizatorem Turystyki zwanym dalej „Organizatorem” jest:
Biuro Turystyki Skandynawskiej FREGATA z siedzibą w Świnoujściu, ul. Żeromskiego 1 działającego na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności organizatora turystyki nr Z-055/99.
Biuro reprezentowane jest przez właściciela Ryszarda Szczepańskiego

3. Ogólne warunki uczestnictwa określają prawa i obowiązki uczestników imprez turystycznych zwanych w dalszej treści „Klientami” oraz Organizatora.

4. Szczegółowe warunki umowy znajdują się u Organizatora i są udostępniane na życzenie Klienta.

II. Zawarcie umowy.

1. Zawarcie umowy z Klientem następuje po zapoznaniu się przez niego z ofertą umieszczoną na stronie i dokonaniu zaznaczenia po przez kliknięcie w wyznaczonym do tego celu miejscu. Po przejściu procesu rezerwacyjnego Klient otrzymuje wstępne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia z informacją, kiedy i  jakie należy wpłacić koszty rezerwacyjne oraz podane zostanie konto do wpłaty.
2. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów, z podpisami opiekunów poświadczonymi notarialnie (o ile małoletni wyjeżdża bez opiekuna ustawowego).
3. Organizator, proponując Klientowi imprezę turystyczną, udostępnia Klientowi odpowiednie informacje pisemne w postaci  broszury, foldery, katalog lub informacje zawarte w systemie rezerwacyjnym www.wycieczki.fregata.pl oraz www.noclegi.fregata.pl które zawierają:
- cenę imprezy turystycznej lub usługi turystycznej
- miejsce pobytu lub trasę imprezy turystycznej,
- rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu,
- ilość i rodzaj posiłków,
- program zwiedzania i atrakcji turystycznych,
- termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń
 Zawarcie umowy może nastąpić bezpośrednio poprzez wykorzystanie strony www.wycieczki.fregata.pl lub www.noclegi.fregata.pl  bądź w biurach sprzedaży w fizycznej obecności obu stron umowy. Zawierając umowę-zgłoszenie uczestnictwa Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich (oraz pozostałych Uczestników) danych osobowych, niezbędnych dla realizacji imprezy.
Organizator zobowiązuje się do świadczenia usługi turystycznej zgodnie z warunkami i programem zawartym na stronie www.wycieczki.fregata.pl oraz www.noclegi.fregata.pl  
Klient podpisując umowę oświadcza, że zapoznał się z Warunkami Uczestnictwa w imprezie Organizatora, programem, zakresem usług i świadczeń objętych imprezą i przyjmuje je do wiadomości i przestrzegania.
Jednocześnie Klient potwierdza uczestnictwo w imprezie i zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie przewidzianym w  przysłanym przez Organizatora potwierdzeniu.

Klient ma prawo do rezygnacji z wycieczki.
Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia.
Podstawą określenia kosztów rezygnacji jest cena wycieczki. W przypadku rezygnacji z wycieczki trwającej powyżej 24 godzin (wycieczka kilku dniowa z noclegiem) Klient zostaje obciążony  następującymi kosztami:
* w przypadku rezygnacji powyżej 60 dni do wyjazdu wycieczki - koszty administracyjne 40 PLN/osoba    
 *  w przypadku rezygnacji do                          60 dni ------  15% ceny imprezy.
 *  w przypadku rezygnacji pomiędzy          59 -7 dni   ----- 50 % ceny imprezy  
 *  w przypadku rezygnacji poniżej                    7 dni  ------100 % ceny imprezy.
                                                                     z faktycznie poniesionych kosztów przez Organizatora
Za każdą zmianę po dokonaniu rezerwacji  (uczestnika, terminu), pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50 PLN od każdej osoby, której zmiana dotyczy. Zmiany można dokonać tylko w porozumieniu z Organizatorem. Ceny zmian przy wycieczkach samolotowych lub armatorów statków określane są przez linie lotnicze lub armatorów statków.
W przypadku rezygnacji z wycieczki trwającej do 24 godzin (wycieczki jednodniowe bez noclegu) Klient zostaje obciążony  następującymi kosztami:
              * w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni do wyjazdu wycieczki - koszty administracyjne 20 PLN/osoba
              * w przypadku rezygnacji do  30 dni do wyjazdu wycieczki - 15% ceny imprezy
              * w przypadku rezygnacji  poniżej 30 dni do wyjazdu wycieczki - 50% ceny imprezy
              * w przypadku rezygnacji krótszym nić 7 dni  - 100 % ceny imprezy
              * zadatek nie podlega zwrotowi kiedy usługa nie zostanie zrealizowana z winy klienta
              Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka   
              wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek
              bankowy.

Klient ma możliwość odzyskania 100 % wniesionej opłaty, w tym celu winien dokonać   dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z wycieczki
Klient może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Klient może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
Klient nie może natomiast bez kosztowo odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej wyłącznie  z powodu stwierdzonych w miejscu docelowym przypadków zarażenia.
W przypadku rezygnacji przez Klienta z imprezy turystycznej z dużym wyprzedzeniem (np. marzec, kwiecień ) w stosunku do terminu jej rozpoczęcia określonego w umowie o imprezę (np. czerwiec, lipiec sierpień itd.) gdy w chwili obecnej nie ma podstaw do przesądzenia, czy w miejscu docelowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie będą występować nadzwyczajne i nieuniknione okoliczności nie wydaje się być wystarczające do skutecznego, bez kosztowego odstąpienia od umowy o udziale w imprezie turystycznej.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach i Umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.

III. Warunki płatności.

1. Ceny usług i świadczeń dla klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.
2. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego przez Klienta wynikającego z zawartej umowy jest wskazany przez Organizatora rachunek bankowy Bank MILLENNIUM 24116022020000000558930959 lubkasa biura Organizatora.
3. Cała należność za imprezę turystyczną winna zostać wpłacona przez Klienta w terminie 21 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną przekazane na dobro Biura w ustalonych terminach.
Nie dopuszcza się możliwości wpłacenia wyższej kwoty zaliczki niż wskazano w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia powyżej do 31 dni przed wyjazdem, ewentualne nadpłaty będą niezwłocznie zwracane.


IV. Zmiana świadczeń, świadczenia zastępcze.

1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Organizatora, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, w wyniku których Organizator jest zmuszony zmienić istotne warunki umowy z Klientem – Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Klienta na piśmie. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, czy:

- przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
- odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej czy też innych kosztów i opłat.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy turystycznej lub informacji zawartych w katalogu lub na stronie internetowej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej lub w uzasadnionych przypadkach także w trakcie trwania imprezy turystycznej, jednakże zmiany te nie mogą powodować zmian istotnych postanowień umowy, o których mowa w pkt. 1, a standard i zakres świadczeń zostanie zachowany.

3. Jeżeli Klient zgodnie z pkt. 1, odstępuje od umowy lub jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
- uczestniczyć w imprezie turystycznej-zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na imprezę turystyczną o niższym standardzie ze zwrotem różnicy w cenie,
- żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

4. W przypadku określonych w pkt. 3. Klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy chyba, że odwołanie imprezy nastąpiło z powodu:
- zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna 35 uczestników a Organizator powiadomił o tym Klienta na piśmie na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej,
- siły wyższej.


V. Zmiana cen.

1. Cena ustalona w umowie może ulec zmianie pod warunkiem, że Organizator udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
- wzrost kosztów transportu,
- wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
- wzrostu kursu walut.

2. O wzroście ceny imprezy turystycznej Klient zostanie poinformowany w formie pisemnej przez Organizatora na co najmniej 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.VI. Prawa Klienta.

1. Klient ma prawo do świadczeń określonych w umowie i ofercie / katalogu / stanowiącej integralną część umowy.
2. Niewykorzystanie w trakcie trwania imprezy turystycznej przez Klienta wszystkich świadczeń / z przyczyn leżących po stronie Klienta / nie uprawniają do zwrotu zapłaconej należności.
3. Klient w trakcie trwania imprezy turystycznej uprawniony jest do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora, a na Organizatorze spoczywa ten obowiązek.

VII. Obowiązki Klienta.

1. Klient uczestniczący w imprezie turystycznej zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora umożliwiającymi realizację programu imprezy turystycznej oraz do przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych przez Organizatora.
2. Klient uczestniczący w imprezie turystycznej zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych / paszport, wiza i innych wymaganych/ oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych oraz innych norm prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
3. Klient uczestniczący w imprezie turystycznej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa.
4. W razie rażącego, uporczywego naruszenia przez Klienta warunków umowy, warunków uczestnictwa zagrażającemu zdrowiu, życiu i interesom innych Klientów oraz realizacji programu imprezy turystycznej, Organizator może rozwiązać z Klientem umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku wszelkie koszty związane z dalszym pobytem i powrotem obciążają Klienta.

VIII. Ubezpieczenia.

1. Organizator zawarł umowę ubezpieczenia na rzecz Klientów w UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
2. Organizator wyda na żądanie klienta, na piśmie, Klientowi wpłacającemu należność za imprezę turystyczną lub zaliczkę przekraczającą 10 % tej sumy pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji ubezpieczeniowej ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tej gwarancji.
3. Wszyscy uczestnicy imprezy turystycznej są ubezpieczeni w UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW 2 000 Euro,  kosztów leczenia KL wraz NW do kwoty 10 000 Euro oraz bagaż podróży BP 200 Euro
4. Z dokładnymi warunkami ubezpieczenia każdy Klient winien się zapoznać przed rozpoczęciem imprezy w biurze Organizatora lub na stronie biura www.fregata.pl


IX. Reklamacje.

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych przez Organizatora lub osobę z nim współpracującą Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
2. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.
3. Reklamacje w formie pisemnej Klient winien złożyć w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej
4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji.
5. Reklamacja Klienta winna zawierać oświadczenia pilota lub innego przedstawiciela Organizatora, a w uzasadnionych przypadkach osoby trzeciej uczestniczącej w wykonaniu usługi turystycznej, którą posługuje się Organizator, o wystąpieniu okoliczności świadczących o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy oraz propozycję zaspokojenia jego roszczeń.


X. Odpowiedzialność Organizatora.

Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych.
W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości (np. zakwaterowanie w hotelu o niższym standardzie) konsument jest zobowiązany zawiadomić o tym wykonawcę usługi lub organizatora w sposób określony w umowie, a następnie może dochodzić odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania.

XIZabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności
•Stosownie do postanowień art. 42 ust. 8 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych BTS Fregata jako organizator turystyki potwierdza posiadanie zabezpieczenia, na wypadek swojej niewypłacalności, w zakresie:
•pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy organizator turystyki, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,
•pokrycia wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana,
•pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub osób, które działają w jego imieniu w formie gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz Podróżnych nr 1457694438 wystawionej przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Warszawie ul.Chłodna 21
•2. Gwarancja jest ważna w okresie od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 i obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie. Suma gwarancyjna wynosi: 20 468,25 zł.
•3. Oryginał gwarancji znajduje się u Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 71-421 al. Wyzwolenia 105, tel. +48 91 4467 132.
•4. W przypadku niewypłacalności organizatora marszałek województwa lub upoważniona przez niego jednostka do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju prowadzi działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.
•5. Klient ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie niezrealizowania imprezy turystycznej składa zgłoszenie do Gwaranta. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko oraz adres do korespondencji podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:
•kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki;
•kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki należności za imprezę turystyczną;
•oświadczenie podróżnego: stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki zobowiązań umownych o określonej wartości oraz zawierające wskazanie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
•6. W przypadku gdy gwarancja okaże się niewystarczająca na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju oraz na pokrycie zwrotu wpłat lub części wpłat to brakujące środki finansowe wypłaca bezpośrednio poszkodowanemu podróżnemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11.
•7. BTS Fregata potwierdza dokonywanie terminowych wpłat składek w należytej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

•XII Ochrona danych osobowych
•1. Administratorem danych osobowych Klienta jest BTS Fregata.
•2. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się w celu realizacji umowy, prawnie uzasadnionych interesów administratora lub w innych celach zgodnie z wyrażoną zgodą, jeśli zgoda taka została wyrażona i stanowi właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych.
•3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta będzie trwało nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji określonych celów. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
•4. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, prawnie uzasadnionych interesów administratora lub w celu realizacji umowy podmiotom przetwarzającym - firmom świadczącym usługi na zlecenie Administratora, którym zleca on czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług księgowych, IT, firmom ubezpieczeniowym, poradniom terapeutycznym i terapeutom prowadzącym zajęcia na turnusie.
•5. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowej realizacji usługi.
•6. Klienta przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Klienta     ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli to właśnie zgoda stanowi właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Jeżeli posiadane dane przetwarzane są na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, dochodzenia roszczeń), mimo wycofania zgody mogą być dalej przetwarzane na innej podstawie prawnej.

© FREGATA.PL - BIURO TURYSTYKI SKANDYNAWSKIEJ | Wykonanie: AISEOWEB.COM ©2024

Logowanie | Kontakt